ชนะเลิศรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ( เครื่องต่อยหอยขม ) ระดับ ม.1-3

โดย

เด็กหญิงชนากานต์   ญาติปอ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงวราภรณ์   บำเพ็ญ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงรัตนา   กางกั้น    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้ฝึกสอน

นายอัศวิน  สิถิระบุตร

นางสาวนิภาพร  รูปแกะ

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น   สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา Supremacy with Grace and Wisdom