โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม  "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่5 "

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ปัจจุบัน 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ค. 2558

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา