วงโปงลางดอกแคหวานโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2

 เงินรางวัล  20,000   บาท  การประกวดโปงลางคอนเทส

 ณ   ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา   จังหวัดอุบลราชธานี 

  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558