โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม  "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่10 "

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ปัจจุบัน 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2563

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จังหวัดอุบลราชธานี