โรงเรียนจัดและพัฒนามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา พัฒนาถิ่นฐานสืบสานวัฒนธรรมไทย
เลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จัดกระบวนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ปลูกฝังจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างความสามัคคีให้ความร่วมมือ ทุกหน่วยงาน

ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเต็มตามศักยภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม อันดี บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ชุมชนและท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา