ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2559
จำนวน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
187
มัธยมศึกษาปีที่ 2
174
มัธยมศึกษาปีที่ 3
125
มัธยมศึกษาปีที่ 4
141
มัธยมศึกษาปีที่ 5
128
มัธยมศึกษาปีที่ 6
129
รวม
884